رهگیری سفارش

جهت رهگیری وضعیت سفارش خود شناسه سفارش را وارد کنید

برای رهگیری دقیق تر وارد لینک زیر شده و با وارد کردن شماره تلفن همراه اعلام شده هنگام خرید وضعیت بسته را پیگیری کنید ( شماره همراه جهت پشتیبانی  در لینک زیر بعد از وارد کردن صحیح شماره تلفن همراه خود نمایش داده می شود )

http://parskasb.com/rahgiry.php